5 минут уншина
2022-08-17
Боловсролын Зээлийн Сангийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 264 дүгээр тогтоолын хүрээнд Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын диплом, бакалавр, магистр, докторын боловсрол эзэмших өдрийн ангид суралцаж байгаа Монгол улсын иргэнд сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, тэтгэлгийг Боловсролын зээлийн сангаар дамжуулан олгоно.

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭТГЭЛЭГТ АНХ УДАА ХАМРАГДАЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:

ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ:

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

Бүтэн өнчин суралцагч:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн суралцагч, магистрант, докторант:

Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:

Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:

Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа

тохиолдолд 1 хүүхдийн сургалтын төлбөр буцалтгүй тусламжаар санхүүжинэ

.

Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт  суралцагч:

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН "ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ"-ЭЭР АНХ УДАА СУРАЛЦАХ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:

Зээлд хамрагдах оюутнууд тухайн улиралд олгох зээлийн  мөнгөн дүнгийн 1.1 хувиар эрсдэлийн даатгал төлнө

.

НӨХЦӨЛ

: Тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэлээр анх удаа бакалавр, магистр, докторын шатлалд суралцаж байгаа Монгол Улсын иргэн байх

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭТГЭЛЭГЭЭР ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН СУРАЛЦАХ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:

Өмнөх улирал буюу 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд БЗС-ийн буцалтгүй тусламжид хамрагдсан оюутнууд 2,00 ( нэг өрхийн 3 ба түүнээс дээш суралцагчийн нэг бол 2,8) болон түүнээс дээш үнэлгээний голч дүнтэй суралцсан, холбогдох заалтын шалгуур хангаж буй тохиолдолд  2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд буцалтгүй тусламжаар үргэлжлүүлэн

сурч болно.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫН МАТЕРИАЛЫН ТАЛААРХ ТАЙЛБАР:

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН "ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ"-ЭЭР ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН СУРАЛЦАХ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:

2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд болон 2018-2021 онуудад  (жилийн чөлөөнөөс ирж сурах) “Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр суралцаж байсан тэргүүлэх бус ба тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн суралцагч 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд зээлд үргэлжлүүлэн хамрагдаж болно.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ-2 ХИЙСНИЙ ДАРАА:

ТАЙЛБАР:

Тухайн улиралд авах ОХЗ-ийн мөнгөн дүнгийн 1.1 хувиар эрсдэлийн даатгал төлнө.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ:

1. Боловсролын Зээлийн Сангийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг (буцалтгүй тусламж)-д анх удаа хамрагдах оюутнуудын анхааралд-

https://www.must.edu.mn/mn/news/10204

2. Боловсролын Зээлийн Сангийн “Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр анх удаа суралцах оюутнуудын анхааралд-

https://www.must.edu.mn/mn/news/10203

3. Боловсролын Зээлийн Сангийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг (буцалтгүй тусламж)-ээр үргэлжлүүлэн суралцах оюутнуудын анхааралд-

https://www.must.edu.mn/mn/news/10202

4. БЗС-ийн “ Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр үргэлжлүүлэн суралцах оюутнуудын анхааралд-

https://www.must.edu.mn/mn/news/10201
Үргэлжлэлийг аппаас уншина уу...
  • playStore
  • appstore